Nội quy bãi nhiệm

Trưởng ban quản trị của một cộng đồng trong danh sách tại Election.vn không có nhiệm kỳ, không có thời gian tối thiểu và tối đa giữ chức vụ này mà người đó sẽ bị bãi nhiệm nếu:

Khi có nhiều người than phiền về họ bằng cách báo cáo tại mục YourName.complain.vn, ban quản trị Election.vn sẽ tạo một cuộc bầu chọn (poll) ẩn danh trong group của cộng đồng mà họ quản trị (ví dụ G.Engineer.vn) về việc bãi nhiệm họ. Nếu hơn 50% số phiếu bầu tán thành thì người đó sẽ bị bãi nhiệm.

Sau khi người đó bị bãi nhiệm thì Election.vn sẽ tiến hành tranh cử để tìm ban quản trị mới cho cộng đồng.