Câu hỏi thường gặp

QA.Election.vn

Các cộng đồng này do ai thành lập?

Các cộng đồng tại VuonUom.ThucGiac.com được thành lập bởi ban quản trị Admin.ThucGiac.com

Kể cả các cộng đồng các trường đại học cũng được thành lập bởi Ban quản trị Admin.ThucGiac.com chứ không phải bởi các trường đại học. 

Ban quản trị của các cộng đồng có được tự chủ tài chính không?

Ban quản trị của các cộng đồng được quyền hoàn toàn tự chủ tài chính, không được ai hỗ trợ tài chính để phát triển cộng đồng, cũng không cần phải nộp bất kỳ khoản tiền nào cho ai, cũng không cần báo cáo với bất kỳ ai về các khoản thu chi của mình. 

Họ có toàn quyền định ra mức thu phí thành viên, tự thu phí thành viên và tự cân đối các khoản thu chi trong cộng đồng của mình.